Pho-lân Sūi-tián chiàn-cheng

Pho-lân Lietuva kap Sūi-tián chi kan tī 1536 nî kàu 1721 nî kî-kan hoat-seng kòe chē kái chiàn-cheng. Lāi-bīn pau-koat ū:

Kî-thaSiu-kái