Phok-sek-ka sī chí chi̍t khoán ùi chē chióng hun-iá lóng thang choan-bûn ê lâng.

Au-chiu Bûn-gē ho̍k-heng sî-tāi ê Leonardo da Vinci, sī chi̍t ūi it-poaⁿ kong-jīn ê phok-sek-ka.