Pinocchio ê Mō͘-hiám (Í-tāi-lī-gí: Le avventure di Pinocchio [le avvenˈtuːre di piˈnɔkkjo]) 1883 nî Í-tāi-lī-hêng, sī Í-tāi-lī ê chok-chiá Carlo Lorenzini ké-miâ Carlo Collodi (1826-1890), siāng ū-miâ ê tiong-phiⁿ siáu-soat. Chheh lāi-té ū chin chē Collodi ka-tī oē ê chhah-tô͘. Pinocchio ê Mō͘-hiám ū chhiau-koè 240 chióng gí-giân kā hoan-e̍k.

Pinocchio ê Mō͘-hiám ê kò͘-sū mā tiāⁿ hong kái-pian chhut sin chok-phín, khah chhut-miâ ê chi̍t kái sī Walt Disney chè-chok ê 1940 nî tōng-ōe tiān-iáⁿ Pinocchio.

Kiat-kò͘Siu-kái

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Chú-kakSiu-kái

Pian-chi̍p tiong Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Im-ga̍kSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Tiān-iáⁿ kap hì-kio̍kSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Pa-léSiu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái