PlymouthEng-tē hái-hoāⁿ ê siâⁿ-chhī, hêng-chèng-siōng sī tan-it chū-tī-thé (unitary authority), mā sio̍k tī Devon kūn ê thoân-thóng hoān-ûi lāi.

Plymouth ê ūi-tì.