Poàⁿ-soaⁿ-á (半山仔), iā kiò choè poàⁿ-soaⁿ (半山), sī chí Tâi-oân Ji̍t-pún sî-tāi cháu khì Tn̂g-soaⁿ, Tiong-kokKhòng Ji̍t Chiàn-cheng phah iâⁿ í-āu kin Tiong-kok Kok-bîn Tóng tńg Tâi-oân ê Tâi-oân--lâng. Hiah sî-hāu àn Tiong-kok tāi-lio̍k lâi ê lâng hō͘ Tâi-oân--lâng kiò choè "tn̂g-soaⁿ-á" (唐山仔) hi̍k-chiá "a-soaⁿ-á" (阿山仔), chiū-án-ne kiò chia--ê lâng choè "poàⁿ-soaⁿ-á".

Koh khoàⁿ siu-kái