Tu-sek-hōe-siā Pokémon (株式会社ポケモン) sī Ji̍t-pún ê kong-si, choan-bûn Pokémon hē-lia̍t chhòng-chok ê hoat-hêng. I chi̍t khai-sí sī Nintendo, Game Freak kap Creatures 3-keng ū Pokémon tì-chok-khoân ê kong-si ê ha̍p-chok tâu-chu.