Pruitt–IgoeBí-kok 1954 nî kàu 1956 nî só͘ kiàn-siat ê siā-lí, só͘-chāi tī Missouri ê St. Louis. Pruitt–Igoe sī chi̍t hāng hiān-tāi-chú-gī to͘-chhī khiā-ke kè-oē, chú-iàu ê siat-kè-chiá sī Yamasaki Minoru.

Tī kiàn-sêng liáu-āu, in-ūi keng-hūi put-chiok, chō-sêng ûi-hō͘ put chiong, phín-chit hā-kàng; kàu 1960 nî-tāi boé-kî piàn chò hoān-choē chi̍p-tiong ê só͘-chāi. 1972 nî khai-sí, siā-khu kiàn-tio̍k hong thiah-tû.