PuebloBí-kok sai-lâm-pō͘ chi̍t khoán goân-chū-bîn ê siā-lí. Chit jī chá-kî sī Se-pan-gâ thàm-hiám-ka tùi chāi-tē ná-chhiūⁿ kong-ū khoán ê khiā-ke hêng-sek ê kiò-hoat.

19 sè-kí Zuni-lâng ê pueblo,

Siong-koan

siu-kái