Put-téng-sek (Hàn-jī: 不等式; Eng-bûn: Inequality) tī sò͘-ha̍k siōng sī 2-ê sò͘-ta̍t chi-kan ê chi̍t chióng koan-hē, piáu-sī in sī bô-kāng ê.

  • ab piáu-sī a kap b put-téng (不等).