Rocky Soaⁿ-me̍h

(Tùi Rocky Soaⁿ-lêng choán--lâi)

Rocky Soaⁿ-lêng (Eng-gí: Rocky Mountains, Rockies) sī Pak Bí-chiu sai-pō· ê soaⁿ-lêng. I pak-pêng kàu British Columbia ê Liard Hô, lâm-pêng kàu New Mexico ê Rio Grande, lóng-chóng 4800 kong-lí tn̂g. Thōng koân ê soaⁿ-bú sī tiàm tī Colorado ê Elbert Soaⁿ, koân-tō· 4401 kong-chhioh. Tī Canada pō·-hūn thōng koân ê niá-thâu sī Robson Soaⁿ (3954 m), tiàm tī British Columbia.

Rocky Soaⁿ-lêng phó·-lio̍k-á ê ūi-tì