Rukai-cho̍k

(Tùi Rukai choán--lâi)

Rukai-cho̍kTâi-oân goân-chū-bîn ê 1-cho̍k. In chú-iàu sī tī Tâi-oân lâm-pō· Tiong-iong-soaⁿ-lêng ê tang sai nn̄g-pêng khiā-khí.

Toà tī Tiong-iong-soaⁿ-lêng sai-pêng ê sī khiā tī Ló-lông-khe (荖濃溪) ki-lâu Lô-kháu-khe (濁口溪) hū-kīn, sio̍k-tī Ko-hiông-chhī Bō͘-lîm-khu (茂林區) ê Totouka-kongatawanu-oponubu (下三社群 ), hām khiā tī E̍-liâu-khe (隘寮溪) 2-hōaⁿ ê Sai-Rukai-kûn. Nā toà tī tang-pêng--ê, sī khiā tī Tâi-tang Pêⁿ-iûⁿ kîⁿ-á, Lū-ka-khe (呂家溪) 2-pêng ê Taromak (Tāi-lâm-siā-kûn / 大南社群, Tāi-lâm-kûn / 大南群 he̍k-chiá sī kiò-chò Tang-Rukai-Kûn).

Chóng kóng--khí-lâi, Rukai-cho̍k sī khiā tī Pîn-tong-koān kap Tâi-tang-koān 2-ê hêng-chèng khu-he̍k lāi-té.

Hiān-chhú-sî sī Pîn-tang-koān Bū-tâi-hiong (霧台鄉) ê Rukai-cho̍k jîn-kháu siōng chē, koh lâi sī Tâi-tang-koān Pi-lâm-hiong (卑南鄉), soà--lo̍h-lâi sī Ko-hiông-chhī ê Bō͘-lîm-khu kap Pîn-tang-koān ê Soaⁿ-tē-mn̂g-hiong (三地門鄉).

In-ūi toà tī Bū-tâi-hiong ê Rukai jîn-kháu siōng chē, só·-í chiah ē ēng in ka-kī kiò ka-kī ê miâ: Rukai lâi chiâⁿ-chò kui-ê cho̍k-kûn ê miâ. Chóng--sī Ko-hîong-koān Bō·-lîm-hiong ê cho̍k-lâng ū in ka-tī ê hoat-chó· thoân-soeh, in jīn-uî in tō sī tī Bō·-lîm-hiong hoat-chó·--ê, kā ka-kī lēng-goā hō-chò Tarwarekan. Tarwarekan in-ūi chò Bunun, Cou kap Pêⁿ-po·-cho̍k ê chhù-piⁿ, bûn-hoà, gí-giân kap hong-sio̍k lóng sīu-tio̍h chin chē goā-lâi ê éng-híong, in ê oē kap Bū-tâi ê pō·-lo̍k í-keng ū chám-jiân toā ê cheng-chha tī leh.

Kàu 2003-nî ê thóng-kè, Rukai lóng-chóng ū 1-bān goā lâng.

Chiuⁿ-pà ê kò·-hiong: chhian-soá kap pō·-lo̍k kiàn-li̍p

siu-kái

Rukai-cho̍k ū 1-ê miâ, hō-chò chiuⁿ-pà ê kò·-hiong. Kin-kì in cho̍k ê thoân-soeh, Rukai ê chó·-kong-á sī tī Tâi-tang ê hái-hoā khí-soaⁿ--ê, bô-goā-kú tō soá lâi Tiong-iong-soaⁿ-lêng lâm-toāⁿ ê Kindoor-soaⁿ khiā-ke. Āu--lâi, chi̍t-pō·-hūn ê cho̍k-lâng toè thâu-lâng chhian-soá, hō· 1-chiah ū sîn ê chiuⁿ-pò· kap lāi-hio̍h chhoā-lō·, poâⁿ-soaⁿ-koè-niá lâi tī Kochapogan (Kochapogan-siā, Hàn-jī hông siá-chò 舊好茶). Chiuⁿ-pà kàu Kochapogan liáu-āu tō thêng tī hia, lóng m̄-khéng lī-khui, só·-í cho̍k-lâng tō tī Kochapogan kiàn-li̍p pō·-lo̍k.

Che í-āu, Rukai-cho̍k koh ū chhian khì kàu Bū-tâi-hiong (霧台鄉), kiàn-li̍p Ad el-siā (taⁿ ê A-lé-chhoan / 阿禮村), Budai-siā (taⁿ ê Bū-tâi-chhoan / 霧台村), Kabarayan-siā (taⁿ ê Bū-tâi-chhoan Hoâ-îong chū-lo̍k / 華容聚落, mā kìo-chò Hā-bū-tâi / 下霧臺) kap Tokubul-siā (tī taⁿ ê Saⁿ-tē-mn̂g-hiong Toā-siā-chhoan ).

In-ūi chit-toāⁿ chhian-soá ê thoân-soeh kap le̍k-sú, só·-í Rukai-cho̍k kìm-chí phah chiuⁿ-pà kap lāi-hio̍h.

Kó·-chhoe-hoe ê bîn-cho̍k

siu-kái

Rukai ê lēng-goā 1-ê hō-thâu sī ēng kó·-chhoe-hoe chò chng-thāⁿ. Kó·-chhoe-hoe tī Rukai sī tāi-piáu cha-bó·-gín-á ê sûn-kiat kap cha-po·-lâng chhut-sek ê phah-la̍h ki-su̍t.

M̄-koh cha-bó·-gín-á nā tī kiat-hun chìn-chêng kap lâng khùn--koè, tō bô chu-keh tì kó·-chhoe-hoe.

It-poaⁿ lâi kóng, Rukai-lâng tì kó·-chhoe-hoe ê sî sī kā hoe ǹg tùi piⁿ-á, chí-ū thâu-ba̍k chiah ē-sái kā hoe ǹg tùi chiàⁿ-thâu-chêng.