Bunun Cho̍k

(Tùi Bunun choán--lâi)

Bunun-cho̍k sī Tâi-oân ê 1-ê goân-chū-bîn-cho̍k. In khiā tī Po͘-lí (埔里) lâm-pêng ê Tiong-iong Soaⁿ-lêng tē-khu kap soaⁿ-lêng ê tang-pêng, it-ti̍t kàu Ti-pún Chú-soaⁿ (知本主山) pak-pêng ê só͘-chài.

Bunun-cho̍k
Kó͘-chá-sî Bunun-cho̍k ê chū-só͘ chi̍t khoán

Bunun-cho̍k thôan-thóng khah kah-ì tòa tī soaⁿ--ni̍h, chhim-soaⁿ-tau-té tiāⁿ ū in ê siā-lí. Bunun sī pē-hē-siā-hōe, ēng tōa ka-cho̍k chò cho͘-chit.

Kàu 2003 nî ê thóng-kè, Bunun-cho̍k lóng-chóng ū 4-bān-gōa lâng.

Hun kûn

siu-kái

Bunun-cho̍k hun-chò 6-ê tōa kûn:

Le̍k-sú

siu-kái