Sái-chhia he̍k-chiá khui-chhia, khah chèng-sek ū kóng ūn-choán ia̍h kà-sú, sī chí chū-tōng-chhia, khah-chhia, bá-suh téng khoán tōng-le̍k ūn-kū ê chhau-chok.

Siong-koanSiu-kái