Bá-suh[1] sī chi̍t khoán thang chài chē lâng ê tō-lō͘ ūn-su khì-kū.

Tek-kok ê kong-chhia
Benz-Omnibus, 1896

Lī-iōngSiu-kái

Bá-suh ê lī-iōng pau-koat ū chhī-lāi bá-suh (kong-chhia), chhī-kan ia̍h tn̂g-tô͘ bá-suh (kheh-ūn), hāu-chhia, he̍k-chiá su-jîn cho͘-ēng--ê, koh ū soan-thoân oa̍h-tāng choan-bûn--ê téng khoán.

Kong-kiōng bá-suhSiu-kái

Kong-chhia, kheh-ūn(-chhia), kong-kau-chhia, sī kiâⁿ kò·-tēng lō·-sòaⁿ, chhia lâng ê tōa tâi khì-chhia. Kong-chhia sī siōng-chá hoat-tián khí-lâi ê chi̍t-chióng kong-kiōng kau-thong hē-thóng.

Kò͘-chōSiu-kái

Siang-chàn bá-suhSiu-kái

Siang-chàn bá-suh sī ū nn̄g-chàn lâu ê bá-suh. Án-ne siat-kè sī ūi-tio̍h beh ē-tàng chē koh khah chē ê lâng.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. 王順隆 (2005). 台語中日語外來語之聲調與日語音節結構的對應關係. 2005語文教學國際學術研討會. 

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Bus