Ha̍k-seng bá-suh

(Tùi Hāu-chhia choán--lâi)

Ha̍k-seng bá-suh he̍k-chiá hāu-chhia (校車) sī choan-bûn the̍h-lâi ūn-sàng ha̍k-seng lâi-hôe ha̍k-hāu ê kau-thong bá-suh.

Ha̍k-seng bá-suh