Sè-kài Ōe-seng Cho͘-chit

(Tùi Sè-kài Oē-seng Cho͘-chit choán--lâi)
Sè-kài Oē-seng Cho͘-chit ê kî-á

Sè-kài Oē-seng Cho͘-chit (WHO) sī Liân-ha̍p-kok ê te̍k-sû cho͘-chit, hoē-chê kok-chè kong-kiōng oē-seng ê sū-kang, chóng-pō͘ siat-tī Sūi-se ê Geneva. I tī 1948 nî 4 goe̍h chhe 7 khui-pān, chiap-sio̍k kap kè-sêng kū-té Kok-chè Liân-bêng ê oē-seng cho͘-chit ê sú-bēng kap chu-goân.

Liân-kiatSiu-kái