Sió-khì-koan

(Tùi Sè-pau khì-koan choán--lâi)

Sió-khì-koan (Eng-gí: organelle), he̍k-chiá kóng sè-pau khì-koan (細胞器官), sè-pau-khìpau-khì, sī sè-pau lāi chìn-hêng te̍k-sû kong-lêng ê tan-goân, it-poaⁿ kap goā-kài ū mo̍͘h siō keh. Pí-lūn soàⁿ-lia̍p-thé, hio̍h-le̍k-thé tio̍h sī sè-pau-khì.