Sì-siù

(Tùi Sì-siù-á choán--lâi)

Sì-siù ia̍h Chhùi-chia̍h-mi̍h m-sī ji̍t-siông chiàⁿ-tǹg, mā m̄-sī poàⁿ-po͘ chia̍h boē-iau ê tiám-sim, sī chi̍t-chióng chia̍h chhit-thô, moâⁿ-phiàn chhùi-khang, boán-chiok chi̍t-sî ê siūⁿ-beh-chia̍h mn̍gh-kiāⁿ ê sió-sió--ê chhùi-chia̍h-mn̍gh. Chhun kim-kâm, kiâm-sng-tiⁿ, chi-ku-la̍t, piáⁿ téng lóng-sī. Sì-siù-á, mā kiò-chò tām-sám (啖糝).[1]

16-09-17-WikiLovesCocktails-Zutaten-Img0161.jpg

Goā-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Snack food

  1. (Hàn-gí)啖糝, twblg.dict.edu.tw. 30-03-2016