Hō chò piáⁿ ê si̍t-phín chin chē khoán, ū mī-hún kòe hang-lô͘ hang--chhut-lâi ê tōa-piáⁿ; koh ū mī-phôe kauh chhài-liāu chè-chō ê lūn-piáⁿ, pau bah kòe chian ê bah-piáⁿ, ia̍h sī hông chò sì-siù-á ê thn̂g-á-piáⁿ téng-téng.