Sîn-pì-chú-gī (神秘主義; Eng-bûn: mysticism) pau-hâm jîn-lūi hām sîn-bêng ia̍h-sī bó͘-chióng chhiau-chū-jiân le̍k-liōng kiat-ha̍p chò-hóe ê kok-chióng hêng-sek, keng-giām ia̍h-sī thé-giām, pēng-chhiáⁿ kiông-tiāu che sī it-chhè chong-kàu kiōng-iú ê hiān-siōng. Sîn-pì-chú-gī-chiá ê ki-pún sìn-tiâu sī sè-kài siōng chûn-chāi chhiau-chū-jiân ê le̍k-liōng ia̍h-sī ún-chông ê chū-jiân le̍k-liōng. Chit-khoán le̍k-liōng ē-sái thàu-kòe te̍k-sû ê kàu-io̍k ia̍h-sī chong-kàu gî-sek lâi tit-tio̍h. Sîn-pì-chú-gī ê nn̄g ê toā te̍k-sek:

  • Hêng-jî-siōng le̍k-liōng ia̍h-sī ji̍t-siông seng-oa̍h bô-hoat-tō͘ tú-tio̍h ê sîn-kî sū-kiāⁿ sī chûn-chāi--ê.
  • Chit-khoán le̍k-liōng ia̍h-sī sū-kiāⁿ ē-sái thàu-kòe bó͘-chióng jîn-ûi ê hong-sek hō͘ lâng chhin-sin thé-giām.