Sò͘-kó

(Tùi Sò·-kó choán--lâi)

Sò·-kó (Hàn-jī: 瘦果) sī iû tan sim-phôe ê chú-pâng hoat-io̍k--lâi-ê, lāi-té ū 1 lia̍p chéng-chí; kó-phôe kap chéng-phôe hun-lî, m̄-koh kó-phôe kā chéng-phôe pau kah ân-ân-ân, lióng-chiá bô hiah iông-ī pak hun-lî.

Hâm-hong-chhaú ê sò·-kó