Sòaⁿ-sèng tāi-sò͘

Sòaⁿ-sèng tāi-sò͘ (Hàn-jī: 線性代數, Eng-gí: linear algebra) sī sò͘-ha̍k ê hun-chi ha̍k-kho.

Gián-kiù chú-tê siu-kái

Hiòng-liōng khong-kan siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: hiòng-liōng khong-kan

Hiòng-liōng khong-kan sī sòaⁿ-sèng tāi-sò͘ só͘ gián-kiù ê chú-iàu sò͘-ha̍k kiat-kò͘. Tī thé téng-koân, koh hû-ha̍p kúi-nā ê kong-siat ê chi̍p-ha̍p, ka-siōng nn̄g ê ūn-sǹg (hiòng-liōng ka-hoat kap sûn-liōng-chek), tiō chiâⁿ-chò chi̍t ê hiòng-liōng khong-kan.

Hâng-lia̍t siu-kái

Hâng-lia̍t sī chi̍t chióng tn̂g-tu-hêng ê tīn-lia̍t. Sù-hong hâng-lia̍t ē-sái piáu-ta̍t nn̄g ê hiòng-liōng khong-kan chi-kan ê sòaⁿ-sèng siá-siōng, só͘-í sòaⁿ-sèng tāi-sò͘ ê chi̍t ê sè hun-chi.

Kò͘-iú-ta̍t kap kò͘-iú hiòng-liōng siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Kò͘-iú-ta̍t kap kò͘-iú hiòng-liōng

Lāi-chek khong-kan siu-kái

Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Lāi-chek khong-kan