Soán-kí

(Tùi Sóan-kí choán--lâi)

Soán-kí sī kûn-thé soán-te̍k jîn-châi chhut-lâi tam-jīm kong-kiōng chit-bū ê hong-sek.

Siong-koan ê bûn-chiong

siu-kái