Sūi-tián Kái-hòng Chiàn-cheng

Sūi-tián Kái-hòng Chiàn-cheng sī 1521 nî chì 1523 nî ê chiàn-sū. Chiàn-tiûⁿ tī leh Skandinavia téng só͘-chāi.

Sūi-tián Kái-hòng Chiàn-cheng
The Entry of King Gustav Vasa of Sweden into Stockholm, 1523 (Carl Larsson) - Nationalmuseum - 23935.tif
Sî-kan1521 nî - 1523 nî
Tē-tiám
Icon vojn.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.