S/2000 J 11Bo̍k-chheⁿ 63-ê khak-tēng ê oē-chheⁿ chi it.