S/2003 J 12Bo̍k-chheⁿ 63-ê khak-tēng ê oē-chheⁿ chi it.