S/2003 J 9Bo̍k-chheⁿ 63-ê khak-tēng ê oē-chheⁿ chi it.