Saⁿ-kak-hêng

Saⁿ-kak-hêngkí-hô-ha̍k ê 1 chióng ki-pún tô͘-hêng, ū 3 ê téng-tiám ham 3 ê piⁿ, ta̍k ê piⁿ sī 1 tiâu ti̍t-soàⁿ ê soàⁿ-koe̍h. Ta̍k ê toan-tiám ū 1 ê kak, 3 ê toan-tiám tō ū 3 ê kak.

Saⁿ-kak-hêng ū 3 ê téng-tiám A, B, C; 3 ê piⁿ a, b, c; kap 3 ê kak α, β, γ.

Hun-lūiSiu-kái

Gó· ê simSiu-kái

Saⁿ-kak-hêng ū lōe-sim, gōa-sim, sûi-sim, tiōng-sim, pông-sim 5 ê sim, ha̍p-chheng ngó·-sim.