Sachsen Sūi-se

Sachsen Sūi-se (Sächsische Schweiz) sī Tek-kok Sachsen tē-hng ê soaⁿ-khu, kap Cesko ê Bohemia Sūi-se sio-oá.

Tē-miâSiu-kái

Chit-ê só͘-chāi kap kok-ka Sūi-se bô sio-chiap. 18 sè-kí, nn̄g-ê Sūi-se ōe-ka Adrian Zingg kap Anton Graff pài-hóng chit-ūi, kam-kak hong-thó͘ kap ka-hiong Jura tē-khu chin kâng, soah theh nn̄g ūi pí-kàu chò hong-kéng biâu-su̍t. In-ê kóng-hoat, pâu-koat "Sachsen Sūi-se" ê hō-miâ, āu-bóe hong chhut-pán, siū tāi-ke chai-iáⁿ.

Kok-ka kong-hn̂gSiu-kái

Sachsen Sūi-se Kok-ka Kong-hn̂g tī 1990 nî khai-siat.