Satuma-hoan

(Tùi Satuma-phoan choán--lâi)

Satuma Hoan (薩摩藩 (Sat-mô-hoan) Satsuma-han?)Ji̍t-púnEdo sî-tāi ê chi̍t-ê hoan, thóng-léng Satuma-kok kap Oosumi-kok, phoan-chú sī Simazu--sī. Satuma-hoan tī Bakumatu sî-kî chham Tyôsyû-phoanTôbaku ūn-tōng ê chú-le̍k.

Hoan-léng

siu-kái

  Simazu--sī (島津氏; 1602 nî - 1871 nî)

Miâ-jī Ji̍t-bûn Chāi-uī
1 Simazu Iehisa 島津 家久 1602 – 1638
2 Simazu Mitsuhisa 島津 光久 1638 – 1687
3 Simazu Tsunataka 島津 綱貴 1687 – 1704
4 Simazu Yositaka 島津 吉貴 1704 – 1721
5 Simazu Tsugutoyo 島津 継豊 1721 – 1746
6 Simazu Munenobu 島津 宗信 1746 – 1749
7 Simazu Sigetosi 島津 重年 1749 – 1755
8 Simazu Sigehide 島津 重豪 1755 – 1787
9 Simazu Narinobu 島津 斉宣 1787 – 1809
10 Simazu Narioki 島津 斉興 1809 – 1851
11 Simazu Nariakira 島津 斉彬 1851 – 1858
12 Simazu Tadayosi 島津 忠義 1858 – 1871

Siong-koan

siu-kái