Seⁿ-ji̍t (生日) sī lâng chhut-sì ê ji̍t-chí. Tī thoân-thóng ê Tang-a sè-kài, it-poaⁿ lóng khah tiōng-sī sī-toā-lâng ê seⁿ-ji̍t, ta̍k nî ê seⁿ-ji̍t lóng sī chi̍t pái ka-cho̍k ê chū-hōe, ē-sái khoàⁿ chò sī ka-cho̍k ê tiōng-iàu cheh-ji̍t.

Seⁿ-ji̍t ke-nn̄g-ko