Se-chhoan-ông (西川王 / 서천왕 Seocheon-wang; ?  – 292 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-13 tāi kok-ông (270 nî ~ 292 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Io̍k-lô͘ (高藥盧 / 고연불 Go Yak-ro).

11 ~ 16 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng