Tāi-sò͘ Sē-hō Gān-bûn Hàn-jī Chāi-ūi sî-kan
Thoân-soat sî-tāi
1 Tong-bêng Sèng-ông 동명성왕 東明聖王 c.37-c.19
2 Liû-lî Bêng-ông 유리명왕 琉璃明王 c.19-18
3 Tāi-bú Sîn-ông 대무신왕 大武神王 18-44
4 Bín-tiong-ông 민중왕 閔中王 44-48
5 Bō͘-pún-ông 모본왕 慕本王 48-53
Tāi-kok sî-tāi
6 Thài-chó͘ Tāi-ông 태조대왕 太祖大王 53-146
7 Chhù-tāi-ông 차대왕 次大王 146-165
8 Sin-tāi-ông 신대왕 新大王 165-179
Oân-toKok-lōe sî-tāi
9 Kò͘-kok-chhoan-ông 고국천왕 故國川王 179-197
10 San-siōng-ông 산상왕 山上王 197-227
11 Tong-chhoan-ông 동천왕 東川王 227-248
12 Tiong-chhoan-ông 중천왕 中川王 248-270
13 Se-chhoan-ông 서천왕 西川王 270-292
14 Hong-siōng-ông 봉상왕 烽上王 292-300
15 Bí-chhoan-ông 미천왕 美川王 300-331
16 Kò͘-kok-goân-ông 고국원왕 故国原王 331-371
17 Siáu-siù-lîm-ông 소수림왕 小獸林王 371-384
18 Kò͘-kok-jióng-ông 고국양왕 故國壤王 384-391
19 Kóng-khai-thó͘ Hòⁿ-thài-ông 광개토호태왕 廣開土好太王 391-413
Pêng-jiáng sî-tāi
20 Tiông-siū-ông 장수왕 長壽王 413-490
21 Bûn-chu-bêng-ông 문자명왕 文咨明王 491-519
22 An-chōng-ông 안장왕 安藏王 519-531
23 An-goân-ông 안원왕 安原王 531-545
24 Iông-goân-ông 양원왕 陽原王 545-559
25 Pêng-goân-ông 평원왕 平原王 559-590
26 Eng-iông-ông 영양왕 嬰陽王 590-618
27 Êng-liû-ông 영류왕 榮留王 618-642
28 Pó-chōng-ông 보장왕 寶藏王 642-668
# Pò-tek-ông 報德王 670-683