Bí-chhoan-ông (美川王 / 미천왕 Micheon-wang; ?  – 331 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-15 tāi kok-ông (300 nî ~ 331 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko It-hut (高乙弗 / 고을불 Go Eul-bul).

11 ~ 16 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng