Iông-goân-ông (陽原王 / 양원왕 Yangwon-wang; ?  – 559 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-24 tāi kok-ông (545 nî ~ 559 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Pêng-sêng (高平成 / 고평성 Go Pyeong-seong).

19 ~ 24 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng