Tāi-bú Sîn-ông (大武神王 / 대무신왕 Daemusin-wang; ?  – 44 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-3 tāi kok-ông. Tāi-bú Sîn-ông ê pún-miâ hō-chò Ko Bû-sut (高無恤 / 고무휼 Go Muhyul).

1 ~ 6 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng