Tiong-chhoan-ông (中川王 / 중천왕 Jungcheon-wang; 224 nî  – 270 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-12 tāi kok-ông (248 nî ~ 270 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Jiân-hut (高然弗 / 고연불 Go Yeon-bul).

11 ~ 16 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng