Tong-chhoan-ông (東川王 / 동천왕 Dongcheon-wang; 209 nî  – 248 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-11 tāi kok-ông (227 nî ~ 248 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Iu-ūi-ku (高憂位居 / 고우위거 Go Uwigeo).

6 ~ 11 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng