Pêng-goân-ông (平原王 / 평원왕 Pyeongwon-wang; ?  – 590 nî ) sī Ko-kù-lê ê tē-25 tāi kok-ông (559 nî ~ 590 nî chāi-ūi), pún-miâ hō-chò Ko Iông-sêng (高陽成 / 고양성 Go Yangseong).

23 ~ 28 tāi ê Ko-kù-lê ông-thóng