Tong-bêng Sèng-ông (Hàn-jī: 東明聖王; Ko-lê-jī: 동명성왕; chêng 59 nî - chêng 19 nî), miâ Ko Chu-bông (高朱蒙), sī Ko-kù-lê thoân-soat-ê kiàn-kok kun-ông.

Tong-bêng Sèng-ông ê tiau-siōng.

Chu-bông 2-jī mā ē-sái siá-chòe Cho͘-bô͘ (鄒牟), Chiòng-kái (眾解).