Se-iûⁿ

(Tùi Se-hng choán--lâi)


Se-iûⁿ (西洋) tī hiān-tāi it-poaⁿ sī kóng Ki-tok-kàu bûn-hoà chò ki-chhó͘, tùi Au-chiu khai-sí hoat-tián ê bûn-bêng.

Siong-koanSiu-kái