Se-pan-gâ, choân-kok hun-chòe 50 ê séng (Se-pan-gâ-bûn: provincia).

Se-pan-gâ ê 50 ê séng-hūn.
Che sī chi̍t phiⁿ koan-î Se-pan-gâ tē-lí ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.