Se-pan-gâ Kang-lâng Siā-hōe Tóng

Se-pan-gâ Kang-lâng Siā-hoē Tóng (Partido Socialista Obrero Español) sī Se-pan-gâ ê chó-phài chèng-tóng, sī hit kok ê chú-iàu chèng-tóng chi it.