Chū-tī siā-lí

(Tùi Se-pan-gâ chū-chú siā-lí choán--lâi)

Chū-tī siā-lí (comunidades autónomas) sī Se-pan-gâ chú-iàu ê tē-hng hêng-chèng tan-ūi, lóng-chóng ū 17 ê, pau-koah tio̍h 50 ê séng (provincias).

Chū-chú siā-lí