Sedan Chiàn-tò͘Phó͘-Hoat Chiàn-cheng ê chi̍t kái chiàn-sū, hoat-seng tī 1870 nî 9 goe̍h chhe 1. Tong-sî Hoat-kok hông-tè Napoleon 3-sè hō͘ Chiong-kun Helmuth von Moltke kiam Chhin-ông Friedrich Wilhelm niá-chhōa ê Phó͘-kok kun-tūi ûi tī Sedan. Hoat-kok Auguste Ducrot ê kun-tūi tit tio̍h koat-tēng-sèng ê sit-pāi, siong-bông 1.7 bān, siū hu-ló͘ 8.2 bān lâng. Napoleon 3-sè mā hông lia̍h tio̍h, tè-bé thè-ūi.

Chham-chiàu siu-kái

  • Tony Jaques (2007). "Sedan | 1870 | Franco-Prussian War". Dictionary of Battles and Sieges: A Guide to 8,500 Battles from Antiquity through the Twenty-first Century. Greenwood Press. p. 923. ISBN 978-0313335365.