Sek-lia̍t[1] (Eng-gí: spectrum) tī kng-ha̍k tāi-seng sī piáu-sī khó-sī kng kòe hun-kong liáu-āu pun--khui ê sek-tī, tè-bé mā thang piáu-sī kui-ê tiân-chû sek-lia̍t. Tī kî-tha ha̍k-su̍t hun-iá, mā chioh chit jī lâi piáu-sī liân-sòa piàn-tōng ê chi̍t chhok hiān-siōng.

Chham-chiàuSiu-kái

  1. Tân Lêng-thong (1927 nî 7 goe̍h). "Kng ê Sek-tì". Kòa-chhài chí (18).