Sek-sò͘-thé (色素體; plastid) sī si̍t-bu̍t, chó-lūi kap kng-ha̍p-sêng sè-khún só͘ hâm-iú ê chi̍t chióng sió-pau, chham kng-ha̍p-sêng ū koan-hē. Chia-ê sió-pau lāi hâm-iú khún-le̍k-sò͘ kap âng-chhài-thâu-sò͘.

Tiōng-iàu ê sek-sò͘-thé

siu-kái