Kong-ha̍p-sêng

(Tùi Kng-ha̍p-sêng choán--lâi)

Kong-ha̍p-sêng (photosynthesis) ia̍h kong-ha̍p chok-iōngseng-bu̍t lī-ēng kng ê lêng-liōng, kā CO₂ kap chúi ha̍p-sêng chò phô-tô-thn̂g ham sng-sò͘ ê thêng-sū. Kng-ha̍p-sêng sī tiōng-iàu ê seng-hoà hoán-èng, toā-hūn ê seng-bu̍t khò i chûn-oa̍h. Kng-ha̍p-sêng pau-hâm chin chē ài hō͘-siōng phoè-ha̍p ê seng-hoà hoán-èng, kui ê thêng-sū chin ho̍k-cha̍p. Ū koá si̍t-bu̍t, chó-lūi (algae), sè-khún, goân-seng seng-bu̍t (protist) ē-hiáu kng-ha̍p-sêng, chiah-ê seng-bu̍t hō chò kng-ha̍p-sêng seng-bu̍t (photoautotroph).

Si̍t-bu̍t chú-thé tī hio̍h-á chip-hêng kng-ha̍p-sêng.