Shoemaker-Levy 9-hō

Shoemaker-Levy 9-hō sī hun-sòaⁿ liáu-āu tī 1994 nî 7 goe̍h sî siak chiūⁿ Bo̍k-chheⁿ lâm-poàn-kiû ê chi̍t lia̍p tn̂g-bóe-chheⁿ.

1994 nî goe̍h hip--tio̍h, sòaⁿ chò kui lia̍t ê Shoemaker-Levy 9-hō.

Chham-khóSiu-kái

  • Joseph A. Angelo (2006). "Comet Shoemaker-Levy 9". Encyclopedia of Space and Astronomy. Facts on File. ISBN 978-0-8160-5330-8.