Siōng-tè (khu-pia̍t-ia̍h)

Siōng-tè chit-ê sû, siōng-bô ū ē-kha chiah-ê ì-sù:

Phó-thong lán kóng Siōng-tè, siōng-chia̍p kóng--ê, sī kóng ú-tiū bān-mi̍h ê chhòng-chō-chiá kap chú-cháiⁿ-chiá. M̄-koh nā beh kóng hō· thàu-ki, sûi-lâng ê siūⁿ-hoat tō cha̍p-hoe-gō·-sek--ah.